Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17

W dniu 8 listopada 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna (która trwała od dnia 3 listopada 2017 r.) wniosku pn. „Mieszkać lepiej”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Powyższy projekt został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50% (tj. 20,5 pkt) maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Następnie projekt zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 506 454,61 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 5 692 528,10 PLN.

Załącznik:

Projekt pozytywnie oceniony po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17