Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

1 lutego 2019 r. zakończono ocenę merytoryczną (trwającą od 15 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r.) w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom; Typ I: wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego. Zostało złożonych pięć wniosków o dofinansowanie, w którym cztery uzyskały podczas oceny merytorycznej ocenę pozytywną, w tym jeden otrzymał ocenę negatywną.

Kategorii Interwencji:

  • 87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami
  • 88 – Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 12 942 257,75[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 294 225,78 PLN).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 23 700 615,83 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 28 443 300,98 PLN.

 

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Załącznik:

projekty pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej

projekt negatywnie zweryfikowany na etapie oceny merytorycznej