Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 5 stycznia 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna 1 projektu,  złożonego
w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I Promocja gospodarcza regionu.

Na etapie oceny merytorycznej 1 projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 2 382 367,75 PLN.

Projekt ten zostanie przekazany do etapu wyboru do dofinansowania.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie.