Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 6 października 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna 34 projektów złożonych, w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, II Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP.

Na etapie oceny merytorycznej ocenę pozytywną uzyskały 24 projekty – wartość wnioskowanego dofinansowania 7 720 005,61 PLN.

Projekty zostaną przekazane do kolejnego etapu – wyboru do dofinansowania.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie.