Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – III runda konkursowa

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 27 marca 2017 r. zakończyła się  ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.4.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach III rundy konkursowej.

III runda konkursowa trwała od 30.10.2016 do 30.12.2016 r.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 13 projektów (w tym 5 wniosków uzyskało status „pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty”) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 3 946 966,88 PLN.

Załącznik:

Lista rankingowa projektów