Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,
w dniu 2 marca 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Kogeneracja, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

16 – Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 9 500 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (950 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi: 4 274 256,29 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 8 179 490,27 PLN.

W tabeli projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.