Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21

 

Szanowni Państwo,

31 stycznia 2022 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie 19 wniosków. Zostaną one przekazane do kolejnego etapu - oceny środowiskowej OOŚ. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 164 632 869,64 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 222 007 436,03 PLN.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 52 700 000,00 PLN.

Załącznik:

  1. Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej (projekty zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny) w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21