Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 18 czerwca 2019 roku zakończyła się ocena merytoryczna projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 15 projektów.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 87 555 445,20 PLN, w tym wartość dofinansowania 32 230 380,98 PLN.

Jednocześnie informujemy, że w celu przyspieszenia rozstrzygnięcia konkursu IZ RPO-L2020 podjęła decyzję o prowadzeniu w ramach konkursu równoległych ocen. W związku z tym równolegle do oceny formalnej prowadzona była ocena merytoryczna i ocena środowiskowa, a projekty pozytywne na danym etapie są na bieżąco przekazywane do kolejnych etapów oceny. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na dotychczasowych zasadach - dopiero po zakończeniu całej procedury oceny w odniesieniu do wszystkich projektów w tym konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej