Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej oraz wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21

Szanowni Państwo,
W dniu 6 grudnia 2021 r. zakończono ocenę merytoryczną, a w dniu 7 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 1 500 000,00 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W tabeli prezentujemy projekt, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny oraz został wybrany do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21.