Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalno-merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 26 czerwca 2018 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna projektów złożonych ma konkurs |
Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, , Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów- w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO). Kategorii Interwencji:

17- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych( w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu)

18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych ( w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 23 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 300 000,00 PLN).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 3 602 978,16 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 6 919 271,17 PLN.

 

Wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny zostanie przekazany do oceny środowiskowej

Załącznik:

projekt pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.