Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalno - merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P07/17

Szanowni Państwo,

w dniu 1 lutego 2018 r. zakończono ocenę formalno – merytoryczną wniosków
o dofinansowanie projektów pt. „Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158)” i „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I”  złożonych w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P07/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

 

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 6 120 000,00 PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 6 120 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 7 333 249,65 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno – merytorycznej.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.