Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosku złożonego w ramach Wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/19

Szanowni Państwo,
w dniu 9 sierpnia 2019 r. zakończono ocenę formalną wniosku złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi  7 115 500,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 366 500,00 PLN oraz budżetu państwa – 749 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 7 115 500,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 8 142 542,50 PLN.

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.