Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17

Szanowni Państwo,

w dniu 28 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.”, kategoria interwencji: 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania do złożenia wniosku nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17 Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 28 879 108,42 PLN. [1]  

 

Załącznik:

Lista – wniosek oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą
z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.