Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/17

Szanowni Państwo,

w dniu 12 września 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie”  złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 5 525 000,00 PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 5 525 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 6 676 927,12 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.