Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17

Szanowni Państwo,

w dniu 25 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 - kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

 

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 108 900 000,00 PLN[1].

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w tym 89% EFRR i 10% budżetu państwa[2].

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II”. Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 108 900 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 114 787 751,10 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

[2] 97 900 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 11 000 000,00 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.