Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

W dniu 2 listopada 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosku pn. „Mieszkać lepiej”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 5 213 333,33  PLN (4 600 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 613 333,33 PLN wynoszą środki z budżetu państwa), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (521 333,33 PLN). Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 506 454,61 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosiła 5 692 528,10 PLN.

Załącznik:

Projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17