Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17

Szanowni Państwo,

W dniu 8 maja 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17 – Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane), 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy  - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 13 013 500,00 PLN[1].

W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin” oraz  „Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)”.

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach ww. wezwania, uzyskały pozytywny wynik podczas oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Poniżej lista wniosków ocenionych pozytywnie podczas oceny formalnej w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17

Lista

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.