Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17

Szanowni Państwo,

w dniu 22 marca 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 12 000 000,00  PLN. [1]

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosków (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się w dniu 3 marca 2017 r. i trwał do dnia 10 marca 2017 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)”. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 199 999,99 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 12 000 000,00 PLN.

W  tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie  oceniony na etapie oceny formalnej.

 

 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.