Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17.

Szanowni Państwo,

w dniu 23 czerwca 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektów złożonego w ramach w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (II typ projektu), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 3 455 453,09 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 345 545,30 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 marca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 kwietnia 2017 r.) wpłynął – w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 455 453,09 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 5 030 243,90 PLN.

Złożony w ramach konkursu wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 3 455 453,09 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 5 030 243,90 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.