Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w dniu 26 lipca 2017 r. zakończono ocenę formalną (rozpoczęła się w dniu 13 czerwca 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych, Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Typ III: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody
i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 700 000,00 PL (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 70 000,00 PLN).

 

W odpowiedzi na przyjęty przez ZWL w dniu 28 kwietnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 29 maja 2017 r. i trwał do dnia 12 czerwca 2017 r.) wpłynął – w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania dla złożonego wniosku wyniosła 419 782,25 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wyniosła 493 861,49 PLN.

 

Wniosek, który został złożony w ramach konkursu przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 413 656,66 PLN, natomiast całkowita jego wartość to 534 202,78 PLN.

 

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej