Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 28 lipca 2017 roku zakończyła się ocena formalna 1 wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1 Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp. W związku z powyższym przedstawiamy wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Pozytywnie zweryfikowano 1 wniosek

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 3 248 938,12 PLN w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 3 216 448,73 PLN.

Załącznik:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej