Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 31 sierpnia 2017 r. zakończyła się ocena formalna 37 wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP).

Pozytywnie oceniono 34 wnioski.

W związku z powyższym przedstawiamy listę 34 projektów, które zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Całkowita wartość tych projektów wynosi 15 848 701,81 PLN, w tym wartość dofinansowania  10 955 236,87 PLN

Załącznik:

Lista projektów pozytywnie ocenionych na ocenie formalnej.