Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – III runda konkursowa

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 20 lutego 2017 r. zakończyła się ocena formalna 15 wniosków złożonych w ramach III rundy konkursowej konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP).

Pozytywnie oceniono wszystkie 15 wniosków.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie 15 projektów, które zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Całkowita wartość tych projektów wynosi 6 953 035,53 PLN, w tym wartość dofinansowania  5 108 626,55 PLN

 

Załącznik:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej.