Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego w ramach Konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

30 marca 2022 r. zakończono ocenę formalną projektu (która rozpoczęła się w dniu 22 marca 2022 r.) złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21 dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra wynosi 2 800 000,00 PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 2 800 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 3 463 221,70 PLN.

Projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.