Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach Wezwania do złożenia wniosku Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21

Szanowni Państwo,

8 listopada 2021 r. zakończono ocenę formalną, projektu złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosku Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Szacowana wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 wynosi 5 000 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 5 000 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 11 101 442,55 PLN.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej