Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

29 listopada 2021 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wszystkie wnioski (20 szt.) przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 172 011 430,71 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 232 174 434,38 PLN.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 52 700 000,00 PLN.

Załącznik:

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej