Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22

Szanowni Państwo,
w dniu 15 czerwca 2022 r. zakończono ocenę formalną, projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 wynosi 796 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 796 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 953 117,00 PLN.

 

W tabeli poniżej projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej.