Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo!

w związku z zakończeniem 26 maja 2020 r. oceny formalnej 22 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 21 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 121 287 539,90 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 45 019 585,09 PLN.

Negatywnie oceniono 1 projekt.

Jednocześnie informujemy, że w celu przyspieszenia rozstrzygnięcia konkursu IZ RPO-L2020 podjęła decyzję o prowadzeniu w ramach konkursu równoległych ocen. W związku z tym równolegle do oceny formalnej prowadzona jest ocena merytoryczna i ocena środowiskowa, a projekty pozytywne na danym etapie są na bieżąco przekazywane do kolejnych etapów oceny. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na dotychczasowych zasadach - dopiero po zakończeniu całej procedury oceny w odniesieniu do wszystkich projektów w tym konkursie.

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny