Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosku w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17

W dniu 27 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach ww. Wezwania wynosi 28 879 108,42  PLN[1]. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 23 marca 2017 r. i zakończył się w dniu 27 marca 2017 r. (zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku, zakończenie naboru planowane było na dzień 31 marca 2017 r.). W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie pt. „Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonego projektu wynosi 28 879 108,42 PLN, natomiast całkowita wartość złożonego projektu wynosi 70 334 707,90 PLN.

Lista złożonych wniosków

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.