Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosku w ramach Wezwania nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23

Szanowni Państwo,
w dniu 28 kwietnia 2023 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Profesjonalne kadry w Zielonej Górze” wynosi 2 165 354,67 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.