Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosku w ramach Wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19

W dniu 18 listopada 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku, nabór projektu zaplanowano do dnia 18 listopada 2019 r., jednak z uwagi na kompletność dokumentacji aplikacyjnej, Wnioskodawca  złożył wskazany w Wezwaniu projekt przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia naboru, tj. 14 listopada br.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 22 946 000,00 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (21 896 000,00 PLN) oraz z budżetu państwa (1 050 000,00 PLN).

Wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.