Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosku w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 10 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosku w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17 – Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane), 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

W wyniku naboru (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 3 marca 2017 r.) do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)”.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy  - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 10 200 000,00 PLN[1].

Wniosek złożony w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/17

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.