Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach Wezwania RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P07/17

W dniu 8 stycznia 2018 r. zakończył się nabór wniosków pt. „Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158)” i „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I” w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P07/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 6 120 000,00 PLN[1].

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla ww. projektów wynosi 6 120 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 333 249,65 PLN.

Poniżej lista wniosków złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P07/17

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.