Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 8 425 875,21  PLN[1]. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 19 lipca 2017 r. i zakończył się w dniu 16 sierpnia 2017 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 8 430 797,83 PLN, natomiast całkowita wartość złożonych projektów wynosi 10 546 995,29 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.