Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach Wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/19

Szanowni Państwo,

6 sierpnia 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne). Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosków, nabór projektu zaplanowano do dnia 9 sierpnia 2019 r., jednak z uwagi na kompletność dokumentacji aplikacyjnej, Beneficjent złożył wskazany w Wezwaniu projekt przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia naboru, tj. 6 sierpnia br.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 7 115 500,00 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (6 366 500,00 PLN) oraz z budżetu państwa (749 000,00 PLN).

Całkowita wartość projektu wynosi 8 142 542,50 PLN.

Wniosek złożony w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/19
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.