Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/19

W dniu 20 listopada 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

 

43 – infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor),
44 – inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemu poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
90 – ścieżki rowerowe i piesze.

            Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 500 000,00  PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (50 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 8 października 2019 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 12 listopada 2019 r.) wpłynął w wersji elektronicznej i papierowej 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 450 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 720 678,72 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/19obrazek

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.