Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17

W dniu 30 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., w kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 5 213 333,33 PLN[1] (4 600 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 613 333,33 PLN wynoszą środki z budżetu państwa), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (521 333,33 PLN).

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 31 lipca 2017 r. i zakończył się w dniu 30 sierpnia 2017 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 506 454,61 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 5 692 528,10 PLN.

Lista wniosków

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.