Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/20

W dniu 2 października 2020 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 9 407 167,46 PLN. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 25 września 2020 r. i zakończył się w dniu 2 października 2020 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 3 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 507 486,66 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 626 860,88 PLN.

Załącznik:

Wnioski złożone w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/20