Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17

W dniu 4 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 22 666 666,67 PLN (20 000 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 2 666 666,67 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (2 266 666,67 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 28 lipca 2017 r. i zakończył się w dniu 4 sierpnia 2017 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 16 910 642,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 20 049 735,18 PLN.

 

Tabela