Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

6 września 2021 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 52 700 000,00 PLN. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2021 r. i zakończył się w dniu 6 września 2021 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 21 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 180 425 317,44 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 272 036 434,38 PLN.

Załącznik:

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21