Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

31 stycznia 2022 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 2 200 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 200 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 6 084 796,33 PLN.

Wniosek złożony w ramach Konkursu nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21