Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

7 czerwca 2021 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/21 dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra wynosi 4 800 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (480 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 9 kwietnia 2021 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 10 maja 2021 r.) wpłynął – w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie, którego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 116 405,73 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 489 889,10 PLN.

Lista projektów