Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/20

W dniu 2 października 2020 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (I i II typ projektu) wynosi 8 900 000,00 PLN[1].

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 sierpnia 2020 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 25 września 2020 r.) wpłynął – w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 899 843,78 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 20 653 287,67 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/20

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.