Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/17

  

W dniu 28 lutego 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 94 - Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (II typ projektu) wynosi 660 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 66 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 21 grudnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 22 stycznia 2018 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 589 948,96 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 794 652,60 PLN.

Lista wniosków


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.