Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 3 grudnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 22 - Oczyszczanie ścieków,
  • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa wynosi 30 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 16 października 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 26 listopada 2018 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 3 wnioski o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 4 161 905,12 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 6 022 521,58 PLN.

Lista wniosków