Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K02/17

W dniu 8 lutego 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.2  Gospodarka odpadami , Typ III : Poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi (projekty głównie w zakresie usuwania i unieszkodliwienia azbestu)

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działanie 4.2  Gospodarka odpadami , Typ III : Poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi (projekty głównie w zakresie usuwania i unieszkodliwienia azbestu) wynosiła 1 300 000,00 PLN[1] , w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (130 000,00 PLN).

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 31 stycznia 2018 r. i zakończył się w dniu 8 lutego 2018 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs nie wpłynął (w wersji elektronicznej i papierowej) żaden wniosek o dofinansowanie.

 

[1] Powyższa kwota mogła ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.