Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

31 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.2 Gospodarka odpadami (Typ I – Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Aktualizację Wojewódzkiego  Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych),

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:
17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu);

     18 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:    mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami (Typ I – Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Aktualizację Wojewódzkiego  Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych) wynosi 10 000 000,00[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 24 czerwca 2019 r. i zakończył się w dniu 31 października 2019 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 3 wnioski o dofinansowanie.

 Wartość wnioskowanego dofinansowania dla złożonego projektu wynosi 8 684 659,17 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 15 590 295,47 PLN.

Lista wniosków

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.