Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/20

W dniu 18 listopada 2020 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/20 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, 
Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, 
w tym ścieżki rowerowe, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor),
44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 
90 - Ścieżki rowerowe i piesze
określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 2 900 000,00 PLN , w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (290 000,00 PLN). 

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 7 października 2020 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 9 listopada 2020 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi: 2 899 494,44 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 3 411 169,96 PLN.

Lista złożonych wniosków - RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02_20