Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/17

W dniu 16 października 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra wynosiła 5 100 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (510 000,00 PLN).

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 2 października 2017 r. i zakończył się w dniu 16 października 2017 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs nie wpłynął (w wersji elektronicznej i papierowej) żaden wniosek o dofinansowanie.