Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/20

W dniu 15 maja 2020 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra,

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor),

44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 - Ścieżki rowerowe i piesze

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 8 718 527,39 PLN [1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (871 852,73 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 18 lutego 2020 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 24 marca 2020 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi: 7 047 381,51 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi: 12 038 429,74 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/20

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.